052 / 636 959

Каталог

CHROME SURFACE

База /4А30ОN/ - 1л

Грунд /3А010N/ - 1л
  • втвърдител /СА0081/ - 0.500л
  • разредител /8Р0227/ - 1л
Смесване - 2:1:50-60%

Лак /4A31LQ/ - 1л
  • втвърдител /CA0121/ - 0.500л
  • разредител/8P0157/ - 1л
Смесване лак - 2:1:30-40%